Gia đình Global Group

Global Group - nơi mái nhà chung của đại gia đình các công ty thành viên Global làm việc và học tập lẫn nhau.

Global Energy vinh dự được góp phần nhỏ trong văn hóa chung đó.